Projekt dotyczy renowacji, konserwacji i udostępnienia wnętrza zabytkowego kościoła Panny Marii in Summo oraz wykonania ekspozycji Palatium Mieszka I wraz z kaplicą Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Prace obejmują zagospodarowanie terenu oraz stworzenie systemu informacyjnego dotyczącego całego terenu Ostrowa Tumskiego. Odwzorowany zostanie również historyczny przebieg wałów grodu poznańskiego. W ramach projektu zaplanowano ekspozycję reliktów, tradycyjną i multimedialną, Palatium i kaplicy Dobrawy wewnątrz i na zewnątrz kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją zabytków archeologicznych i programem edukacyjnym w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci. Inwestycja obejmuje także kompleksową konserwację i renowację wnętrza oraz zabytków ruchomych pochodzących z wnętrza kościoła Panny Marii in Summo, jak również zabezpieczenie kościoła przed kradzieżą i zniszczeniem.

Celem projektu jest poprawa dostępności do dóbr kultury oraz ochrona, zachowanie i właściwe wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego znajdującego się na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Wartością dodaną projektu jest poprawa atrakcyjności Poznania oraz zwiększenie ruchu turystycznego.

W projekcie udział biorą i współpracują nad różnymi elementami ekspozycji,  ważne i cenione instytucje naukowe, artystyczne i  edukacyjne Miasta Poznania:
1. Politechnika Poznańska - Wydział Architektury, 
*pod kierunkiem dr inż. arch. Borysa Siewczyńskiego powstaje model cyfrowy wyspy tumskiej odtwarzany w dwóch okresach chronologicznych XI i XVI/XVII w. 
*pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Katarzyny Słuchockiej i dr Klaudii Grygorowicz-Kosakowskiej powstały rysunkowe wizualizacje różnych ważnych obiektów i przestrzeni historycznej dawnego Ostrowa Tumskiego
2.Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu im. ks. Piotra Wawrzyniaka, pod kierunkiem prof. Sebastiana Giedziuna przygotowuje wydruki cyfrowe czaszek do rekonstrukcji wyglądu pierwszych poznaniaków
3. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, pod kierunkiem prof. Jarosława Boguckiego, pracuje nad wykonaniem 4 nowoczesnych hologramów prezentujących wygląd osób mieszających 1000 lat temu w grodzie poznańskim.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 9 850 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 8 217 549,48 PLN